چگونە کولر گازی خود را انتخاب کنیم؟

کولر گازی 24000 کم مصرف اجنرال

چگونە کولر گازی خود را انتخاب کنیم؟

انتخاب کولر گازی خوب

برای انتخاب کولر گازی چند چیز نیاز است کە بدانیم.

چگونە یک کولر گازی کار می کند و چە مواردی مهمی در بارەی کولرگازی وجود دارد کە ما بدانیم.

چگونە کولر گازی خود را انتخاب کنیم؟

مقدمە

کولر گازی وسیلەایی است کە با آن یک مکان مسکونی، دفتر کار و یا یک محل تجاری را با آن خنک می کنند.

دو نوع گاز مخصوص در کولرهای گازی استفادە می شود. آر-٢٢ و آر-٤١٠آ. هر دو گاز از نظر ترکیبات شمیایی بە آن

هیدرو کلورو کربن یا HCFCs بە آن می گوییم. نوع آر-٤١٠ آ یک ترکیبی است کە جدیدترین است و برترهای خاصی

نسبت بە آر-٢٢ دارد منجملە بازدهی سرمایی آن بە دلیل قابلیت انبساط بالای آن. آر٤١٠آ خود ترکبیبی از دو نوع

گاز خاص دیگر کە این قابلیت انبساطی را در آن و در نتیجە قدرت سرمایش و بازدهی آنرا بالا بردە است.

نقطەی ذوب بسیار پایینی نزدیک بە منفی ١٥٠ درجەی سلسیوس دارد.

مهم ترین بخشهای یک کولر گازی

کاندنسر، کە یونیتی است در بیرون از ساختمان نصب می شود.

کمپروسور، کە خود در داخل جعبە کاندنسر نصب شدە است. کویل یا اواپرویتر، کە بالای فرنس نصب می شود.

(در جایی کە فرنس نباشد بایستی یک فن برای انتقال باد سرد در نظر گرفت مثل ایرهندلر یا فن-کویل).

دستگاه منبسط کنندە کە بشکل پیستون یا تی اکس ولو، کە این دستگاه یا پیستون

عمل پخش گاز را در داخل کویل انجام می دهد.

در واقع هوا از طریق فن بداخل کویل کە خیلی سرد است انتقال پیدا می کند و ترکیب شمیمایی ٠مایع

(بە فارسی اصولا گاز می گوییم ولی در واقع در حالت سرد مایع است) سرد داخل کویل، هوای گرم را بخود جذب

کردە و هوای سرد را بداخل ساختمان انتقال میدهد. و در نتیجەی این معاوضە،

گاز ماێع داخل کویل (کە بشکل مایع است) گرم شدە و بشکل گازدر می آید.

این گاز گرم بە طرف کمپرسور انتقال پیدا کردە و بشکل فشردە و دمای بالا یا داغ در می آید.

و از آن پس بطرف کاندسر انتقال پیدا می کند. کاندسر همان طوری کە از نامش پیداست گاز داغ فشردە را از

طریق رادیاتور و فن سرد شدە و بە شکل مایع در آید و نهایتا دوبارە بطرف اواپرویتور یا کویل روانە می گردد.

و این پروسە آنقدر انجام می شود تا تروموستات بە حالت اشباع برسد و بە اندازەی کافی سرد شدە باشد.

مراتب صدا

صدای کولر

صداها دارای مراحل و سطحهای مختلفی است. کە آنرا بە لول دسی بلس می شناسند dB.

برای روشنتر شدن چند مثال می آوریم.

سکوت کامل: دارای صفر دی-بی است

پچ و پچ: ١٥ دی-بی

ماشین چمن زنی: ٩٠ دی-بی

بوق ماشین: ١١٠ دی-بی

شلیک تیر: ١٤٠ دی-بی

اگر بیشتر از ٩ ساعت صوت بیشتر از ٩٠ دی-بی بشنویم، شنوایی دچار صدمە خواهد شد.

کولرگازی در خانەهای مسکونی

بطور کلی دو نوع کولر گازی وجود دارد. یکی کە توسط کانال کشی ساختمان هوای سرد منتقل می شود، کە بە

آن کولور گازی معمولی می گویند کە یک کاندنسر در بیرون دارد و یک کویل داخل کانال بالای فرنس یا ایرهندلر.

دیگری، سپلیت سیستم یا داکت لس می گویند، کە یک هد یا پانل و یا فن کویل داخل ساختمان است و یک

کاندسر نسبتا کوچک در بیرون خانە یا بالای خانە نصب می کنند. کە در هر دو حالت کاندسر با دو خط لولەی

مسی یکی با فشار بالا (لولەی کوچک و باریک) و یک لولەی دیگەی نسبتا بزرگتر کە برای گاز برگشتی

از اواپرویتور بە طرف کمپروسور کە دو دستگاه کویل و کاندسر را بە هم وصل میکند.

واحد اندازە گیری:

واحد اندازە گیری سرمای کولور گازی یا بی-تی یو است یا تون. کە اصولا با تون بیان می گردد.

و البتە برای حالت هیت پامپ کە هم کولر گازی است و هم گرما تولید می کند

و یا برای داکت سپلیت ها واحد بی تی یو را بکار می گیرند. رابطەی بین این دو بە این شکل است:

١٢٠٠٠ بی تی یو = یک تون.

واحد اندازە گیری راندمان، سییر است SEER کە مخفف Seasonal Energy Efficiency Rating کە امروزە از ١٣ سییر شروع شدە تا ٢٠ سییر کە ٢٠ سییر بعضی از برندها تا٢٢ سییر از آن بهرەبرداری می کنند.

اصولا سییرها ١٣، ١٤، ١٦ و ٢٠ است. کە بیشترین نوعی کە استفادە می شود، ١٤ و ١٦ می باشد.

برای انتخاب اندازە: در کالگری کانادا بە ازای هر ٧٠٠-٨٠٠ اسکوارفیت یک تون محصوب می شود.

بە عنوان مثال یک خانەی ١٥٠٠ اسکوار فیت کولرگازی بە بزرگی ٢ تون نیاز دارد، و خانەی ٢٥٠٠ اسکوارفیت کولور گازی ٣.٥ تون نیاز دارد.

کە همانطوری کە گفتە شد، سپلیت سیستم ها بە واحد بی تی یو اندازە گرفتە می شود. مثلا یک خانە ١٠٠٠ اسکوار فیت ١.٥ تون کە در واقع ١٨٠٠٠ بی تی یو است.

انتخاب کولر گازی

با توجە بە اطلاعات فوق بە این شکل کولر گازیمان را انتخاب می کنیم. اول نوع کولرگازی، سپلیت سیستم یا

کولرگازی معمولی. دوم، بزرگی خانە. سوم، راندمانی کە مد نظرتان است. ١٣، ١٤، ١٦، یا ٢٠. چهارم انتخاب

کمپانی مورد علاقه شما و پنجم گارانتی محصول

سرما آفرین

سرما آفرین مجری تهویه مطبوع مراسمات مختلف شما از جمله : سمینارها،کنفرانس ها ،همایش ها ،نمایشگاه ها،و تمامی مراسم ها و  جشن های شما در محیط های باز و بسته می باشد. یکی از مهم ترین مزیت های اجاره وسایل و تجهیزات نمایشگاهی و تجهیزات مراسم از سرمافرین برخورداری از تجربه چندین ساله کارشناسان خبره و دلسوز ماست که در همه مراحل اعم از انتخاب، ارسال و نصب تجهیزات در کنار شما بوده و برای هرچه بهتر شدن مراسم و نمایشگاه شما را کمک و همراهی می کنند.

جهت اطلاعات بیشتر با کار شناسان ما در سرما آفرین تماس حاصل فرمایید.

× تکمیل سفارش در واتس آپ